Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng:

Ngày 06 tháng 05 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 44/2015/NĐ-CP, bao gồm 5 chương, 38 điều quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 
Xem file đính kèm