Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 18 tháng 06 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 59/2015/NĐ-CP, bao gồm 5 chương, 78 điều, có hiệu lực từ ngày 05/08/2015. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem file đính kèm!