Toyota Phú Mỹ Hưng
Quận 7, Tp.HCM

10 tỉ VNĐ
Toyota Phu My Hung
District 7, HCMC
Contract: VND 10 bil

 Khách hàng đối tác