Nhà ở chuyên gia, S: 3000m2
40 phòng - 02 căn hộ , Nhà hàng - TDTT
Experts House Zone, S: 3000m2
40 rooms, 2 apartments, Restaurant and GymKhách hàng đối tác